ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ޝަކުވާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ކްލަސްޓަރ މެޕް ގުޅުއްވާ

ޖޭ.އެސް.ސީގެ ރައީސް ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ރެޕްރަސެންޓޭޓިވްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން | 21 ނޮވެންބަރު 2023

ވިމެން ޖަޖެސް ކޮންފަރެންސް | 29-30 އެޕްރީލް 2024

ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރުން | 27 ފެބްރުވަރީ 2024

ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު | 08 ޖޫން 2023

މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު އިފްތިތާޙް ކުރުން | 04 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރުން | 16 ނޮވެންބަރު 2023

ހައިކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން | 30 އޮކްޓޫބަރު 2023

މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު | 04 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ޖުޑީޝަރީ ފޯ ޖޫނިއަރސް 2023 | 21 ޑިސެންބަރު 2023

05 ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއެއްގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކުރުން | 15 މޭ 2023

ޝަކުވާ ހުށައެޅުން

ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއާއި އެކަމާގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ހެކިތަކަކީ މިކޮމިޝަންގެ ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. މިކޮމިޝަންގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭބައެއް ކަންތައްތަކުގެ މިސާލު: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ބަދަލުކުރުން، އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް އެންގުން، ކޯޓްތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ފަނޑިޔާރުންނާއި ޙަވާލުކުރުމާއި، ބަދަލުކުރުން، މީހުން ޙާޟިރުކޮށްދިނުން.

ޝަކުވާ ހުށައެޅުން

ތަފާސް ހިސާބު

ޝަކުވާ
ފެބުރުއަރީ 2024
description
ބަލަން ނިންމި
01
summarize
ނުބަލަން ނިންމި
17
pending_actions
އިތުރު ދިރާސާ
00
ތަހުގީގު
ފެބުރުއަރީ 2024
file_open
ތަހުގީގު ކުރަންފެށި
1
text_snippet
ތަހުގީގް ކުރަމުންދާ
17
task
ނިމިފައި
00
އައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރުން
group
ޖުމްލަ
184
person
ފިރިހެން
154
account_circle
އަންހެން
30

ތަފާސް ހިސާބު

ޝަކުވާ

ފެބުރުއަރީ 2024
ބަލަން ނިންމި
01
ނުބަލަން ނިންމި
17
އިތުރު ދިރާސާ
00

ތަހުގީގު

ފެބުރުއަރީ 2024
ތަހުގީގު ކުރަންފެށި
1
ތަހުގީގް ކުރަމުންދާ
17
ނިމިފައި
00

އައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރުން

ޖުމްލަ
184
ފިރިހެން
154
އަންހެން
30