ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ޝަކުވާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ކްލަސްޓަރ މެޕް ގުޅުއްވާ

ޖޭ.އެސް.ސީގެ ރައީސް ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ރެޕްރަސެންޓޭޓިވްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން | 21 ނޮވެންބަރު 2023

ވިމެން ޖަޖެސް ކޮންފަރެންސް | 15 މާރިޗު 2023

މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު | 04 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރުން | 16 ނޮވެންބަރު 2023

ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 | 9 ފެބްރުއަރީ 2023

ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު | 08 ޖޫން 2023

ހައިކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން | 30 އޮކްޓޫބަރު 2023

މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު އިފްތިތާޙް ކުރުން | 04 ސެޕްޓެންބަރު 2023

05 ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއެއްގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކުރުން | 15 މޭ 2023

ޝަކުވާ ހުށައެޅުން

ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއާއި އެކަމާގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ހެކިތަކަކީ މިކޮމިޝަންގެ ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. މިކޮމިޝަންގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭބައެއް ކަންތައްތަކުގެ މިސާލު: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ބަދަލުކުރުން، އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް އެންގުން، ކޯޓްތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ފަނޑިޔާރުންނާއި ޙަވާލުކުރުމާއި، ބަދަލުކުރުން، މީހުން ޙާޟިރުކޮށްދިނުން.

ޝަކުވާ ހުށައެޅުން

ތަފާސް ހިސާބު

ޝަކުވާ
އޮކްޓޯބަރ 2023
description
ބަލަން ނިންމި
04
summarize
ނުބަލަން ނިންމި
14
pending_actions
އިތުރު ދިރާސާ
01
ތަހުގީގު
އޮކްޓޯބަރ 2023
file_open
ތަހުގީގު ކުރަންފެށި
03
text_snippet
ތަހުގީގް ކުރަމުންދާ
16
task
ނިމިފައި
01
އައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރުން
group
ޖުމްލަ
178
person
ފިރިހެން
150
account_circle
އަންހެން
28

ތަފާސް ހިސާބު

ޝަކުވާ

އޮކްޓޯބަރ 2023
ބަލަން ނިންމި
04
ނުބަލަން ނިންމި
14
އިތުރު ދިރާސާ
01

ތަހުގީގު

އޮކްޓޯބަރ 2023
ތަހުގީގު ކުރަންފެށި
03
ތަހުގީގް ކުރަމުންދާ
16
ނިމިފައި
01

އައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރުން

ޖުމްލަ
178
ފިރިހެން
150
އަންހެން
28
free porn Group Sex Videos www xnxx com seks videos free sex videos