ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ފަތްކޮޅު އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ފެމިލީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ޤަޟާއީ އަހަރު 2022 ގެ ތެރެއިން

ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2022 ގެ ތެރެއިން

ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން | 12 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ޤަޟާއީ އަހަރު 2022 ގެ ތެރެއިން މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އުއްމުކުލްޘޫމް

ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2022 ގެ ތެރެއިން

ޝަކުވާ ހުށައެޅުން

ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއާއި އެކަމާގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ހެކިތަކަކީ މިކޮމިޝަންގެ ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. މިކޮމިޝަންގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭބައެއް ކަންތައްތަކުގެ މިސާލު: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ބަދަލުކުރުން، އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް އެންގުން، ކޯޓްތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ފަނޑިޔާރުންނާއި ޙަވާލުކުރުމާއި، ބަދަލުކުރުން، މީހުން ޙާޟިރުކޮށްދިނުން.
ޝަކުވާ ހުށައެޅުން

ތަފާސް ހިސާބު

ޝަކުވާ
ޖުލައި 2022
description
ބަލަން ނިންމި
0
summarize
ނުބަލަން ނިންމި
20
pending_actions
އިތުރު ދިރާސާ
07
ތަހުގީގު
ޖުލައި 2022
note_add
ތަހުގީގު ކުރަންފެށި
0
text_snippet
ތަހުގީގް ކުރަމުންދާ
40
task
ނިމިފައި
0
އައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރުން
group
ޖުމްލަ
182
person
ފިރިހެން
159
account_circle
އަންހެން
23