ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ކްލަސްޓަރ މެޕް ގުޅުއްވާ

ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން | 13 މާރިޗު 2023

މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު އިފްތިތާޙް ކުރުން | 04 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 | 9 ފެބްރުއަރީ 2023

މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު | 04 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ޔޫ މެޓާރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން | 16 ނޮވެމްބަރ 2022

ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު | 08 ޖޫން 2023

ވިމެން ޖަޖެސް ކޮންފަރެންސް | 15 މާރިޗު 2023

މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު | 04 ޑިސެމްބަރ 2022

ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު | 08 ޖޫން 2023

އެމް.އެން.ޔޫ ޖޮބް ފެއާރ 2022 | 10 ނޮވެމްބަރ 2022

ފަނޑިޔާރުން ފުރުުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު | 8 ޑިސެމްބަރ 2022

05 ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއެއްގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކުރުން | 15 މޭ 2023

ޝަކުވާ ހުށައެޅުން

ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއާއި އެކަމާގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ހެކިތަކަކީ މިކޮމިޝަންގެ ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. މިކޮމިޝަންގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭބައެއް ކަންތައްތަކުގެ މިސާލު: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ބަދަލުކުރުން، އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް އެންގުން، ކޯޓްތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ފަނޑިޔާރުންނާއި ޙަވާލުކުރުމާއި، ބަދަލުކުރުން، މީހުން ޙާޟިރުކޮށްދިނުން.
ޝަކުވާ ހުށައެޅުން

ތަފާސް ހިސާބު

ޝަކުވާ
އޭޕްރިލް 2023
description
ބަލަން ނިންމި
00
summarize
ނުބަލަން ނިންމި
10
pending_actions
އިތުރު ދިރާސާ
03
ތަހުގީގު
އޭޕްރިލް 2023
file_open
ތަހުގީގު ކުރަންފެށި
0
text_snippet
ތަހުގީގް ކުރަމުންދާ
19
task
ނިމިފައި
0
އައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރުން
group
ޖުމްލަ
173
person
ފިރިހެން
146
account_circle
އަންހެން
26

ތަފާސް ހިސާބު

ޝަކުވާ
އޭޕްރިލް 2023
ބަލަން ނިންމި
00
ނުބަލަން ނިންމި
10
އިތުރު ދިރާސާ
03
ތަހުގީގު
އޭޕްރިލް 2023
ތަހުގީގު ކުރަންފެށި
0
ތަހުގީގް ކުރަމުންދާ
19
ނިމިފައި
0
އައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރުން
ޖުމްލަ
173
ފިރިހެން
146
އަންހެން
26
Diyarbakır escort