ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2022 ގެ ތެރެއިން

އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުން | 23 އޮގަސްޓު 2022

ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ފަތްކޮޅު އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު | 09 އޮގަސްޓު 2022

ޤަޟާއީ އަހަރު 2022 ގެ ތެރެއިން

ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ޤަޟާއީ އަހަރު 2022 ގެ ތެރެއިން

ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2022 ގެ ތެރެއިން

ޝަކުވާ ހުށައެޅުން

ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއާއި އެކަމާގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ހެކިތަކަކީ މިކޮމިޝަންގެ ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. މިކޮމިޝަންގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭބައެއް ކަންތައްތަކުގެ މިސާލު: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ބަދަލުކުރުން، އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް އެންގުން، ކޯޓްތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ފަނޑިޔާރުންނާއި ޙަވާލުކުރުމާއި، ބަދަލުކުރުން، މީހުން ޙާޟިރުކޮށްދިނުން.
ޝަކުވާ ހުށައެޅުން

ތަފާސް ހިސާބު

ޝަކުވާ
ޖުލައި 2022
description
ބަލަން ނިންމި
00
summarize
ނުބަލަން ނިންމި
20
pending_actions
އިތުރު ދިރާސާ
07
ތަހުގީގު
ޖުލައި 2022
note_add
ތަހުގީގު ކުރަންފެށި
00
text_snippet
ތަހުގީގް ކުރަމުންދާ
40
task
ނިމިފައި
00
އައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރުން
group
ޖުމްލަ
178
person
ފިރިހެން
155
account_circle
އަންހެން
23

ތަފާސް ހިސާބު

ޝަކުވާ
ޖުލައި 2022
ބަލަން ނިންމި
00
ނުބަލަން ނިންމި
20
އިތުރު ދިރާސާ
07
ތަހުގީގު
ޖުލައި 2022
ތަހުގީގު ކުރަންފެށި
00
ތަހުގީގް ކުރަމުންދާ
40
ނިމިފައި
00
އައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރުން
ޖުމްލަ
178
ފިރިހެން
155
އަންހެން
23