އެމް.އެން.ޔޫ ޖޮބް ފެއާރ 2022

ޖުޑީޝަލް ޕަރފޯމަންސް އެވެލުއޭޝަން ޓްރެއިނިންގް | 20-22 އޮކްޓޫބަރު 2022

"ޔޫ މެޓާރ" ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން

ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު | 09 އޮގަސްޓު 2022

ޤަޟާއީ އަހަރު 2022 ގެ ތެރެއިން

ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުން | 23 އޮގަސްޓު 2022

ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޞީ ކަމަށް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހިމް މާޙިރް އައްޔަން ކުރުން

ޝަކުވާ ހުށައެޅުން

ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއާއި އެކަމާގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ހެކިތަކަކީ މިކޮމިޝަންގެ ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. މިކޮމިޝަންގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭބައެއް ކަންތައްތަކުގެ މިސާލު: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ބަދަލުކުރުން، އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް އެންގުން، ކޯޓްތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ފަނޑިޔާރުންނާއި ޙަވާލުކުރުމާއި، ބަދަލުކުރުން، މީހުން ޙާޟިރުކޮށްދިނުން.
ޝަކުވާ ހުށައެޅުން

ތަފާސް ހިސާބު

ޝަކުވާ
އޮކްޓޯބަރ 2022
description
ބަލަން ނިންމި
01
summarize
ނުބަލަން ނިންމި
32
pending_actions
އިތުރު ދިރާސާ
11
ތަހުގީގު
އޮކްޓޯބަރ 2022
note_add
ތަހުގީގު ކުރަންފެށި
2
text_snippet
ތަހުގީގް ކުރަމުންދާ
18
task
ނިމިފައި
6
އައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރުން
group
ޖުމްލަ
171
person
ފިރިހެން
148
account_circle
އަންހެން
23

ތަފާސް ހިސާބު

ޝަކުވާ
އޮކްޓޯބަރ 2022
ބަލަން ނިންމި
01
ނުބަލަން ނިންމި
32
އިތުރު ދިރާސާ
11
ތަހުގީގު
އޮކްޓޯބަރ 2022
ތަހުގީގު ކުރަންފެށި
2
ތަހުގީގް ކުރަމުންދާ
18
ނިމިފައި
6
އައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރުން
ޖުމްލަ
171
ފިރިހެން
148
އަންހެން
23