ޤަޟާއީ އަހަރު 2022 ގެ ތެރެއިން މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އުއްމުކުލްޘޫމް

ޤަޟާއީ އަހަރު 2022 ގެ ތެރެއިން

ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން | 12 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2022 ގެ ތެރެއިން

ފެމިލީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ފަތްކޮޅު އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2022 ގެ ތެރެއިން

ޝަކުވާ ހުށައެޅުން

ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއާއި އެކަމާގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ހެކިތަކަކީ މިކޮމިޝަންގެ ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. މިކޮމިޝަންގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭބައެއް ކަންތައްތަކުގެ މިސާލު: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ބަދަލުކުރުން، އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް އެންގުން، ކޯޓްތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ފަނޑިޔާރުންނާއި ޙަވާލުކުރުމާއި، ބަދަލުކުރުން، މީހުން ޙާޟިރުކޮށްދިނުން.
ޝަކުވާ ހުށައެޅުން

ތަފާސް ހިސާބު

ޝަކުވާ
ފެބުރުއަރީ 2022
description
ބަލަން ނިންމި
01
summarize
ނުބަލަން ނިންމި
24
pending_actions
އިތުރު ދިރާސާ
06
ތަހުގީގު
ފެބުރުއަރީ 2022
note_add
ތަހުގީގު ކުރަންފެށި
01
text_snippet
ތަހުގީގް ކުރަމުންދާ
49
task
ނިމިފައި
02
އައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރުން
group
ޖުމްލަ
180
person
ފިރިހެން
159
account_circle
އަންހެން
21