ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ގަވާއިދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ގުޅުއްވާ

ޔޫ މެޓާރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން | 16 ނޮވެމްބަރ 2022

އެމް.އެން.ޔޫ ޖޮބް ފެއާރ 2022 | 10 ނޮވެމްބަރ 2022

ޖުޑީޝަލް ޕަރފޯމަންސް އެވެލުއޭޝަން ޓްރެއިނިންގް | 20-22 އޮކްޓޫބަރު 2022

ޖުޑިޝަރީ ފޮރ ޖޫނިއާޒް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު | 24 ޑިސެންބަރ 2022

އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުން | 23 އޮގަސްޓު 2022

ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 | 9 ފެބްރުއަރީ 2023

ފަނޑިޔާރުން ފުރުުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު | 8 ޑިސެމްބަރ 2022

މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު | 04 ޑިސެމްބަރ 2022

ޝަކުވާ ހުށައެޅުން

ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއާއި އެކަމާގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ހެކިތަކަކީ މިކޮމިޝަންގެ ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. މިކޮމިޝަންގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭބައެއް ކަންތައްތަކުގެ މިސާލު: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ބަދަލުކުރުން، އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް އެންގުން، ކޯޓްތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ފަނޑިޔާރުންނާއި ޙަވާލުކުރުމާއި، ބަދަލުކުރުން، މީހުން ޙާޟިރުކޮށްދިނުން.
ޝަކުވާ ހުށައެޅުން

ތަފާސް ހިސާބު

ޝަކުވާ
ޑިސެމްބަރ 2022
description
ބަލަން ނިންމި
00
summarize
ނުބަލަން ނިންމި
21
pending_actions
އިތުރު ދިރާސާ
09
ތަހުގީގު
ޑިސެމްބަރ 2022
file_open
ތަހުގީގު ކުރަންފެށި
02
text_snippet
ތަހުގީގް ކުރަމުންދާ
24
task
ނިމިފައި
00
އައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރުން
group
ޖުމްލަ
177
person
ފިރިހެން
152
account_circle
އަންހެން
24

ތަފާސް ހިސާބު

ޝަކުވާ
ޑިސެމްބަރ 2022
ބަލަން ނިންމި
00
ނުބަލަން ނިންމި
21
އިތުރު ދިރާސާ
09
ތަހުގީގު
ޑިސެމްބަރ 2022
ތަހުގީގު ކުރަންފެށި
02
ތަހުގީގް ކުރަމުންދާ
24
ނިމިފައި
00
އައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރުން
ޖުމްލަ
177
ފިރިހެން
152
އަންހެން
24