ޤަވާއިދު

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިންޓާރންޝިޕް އުޞޫލު

22/06/2022

މިއީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި އިންޓާރންއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ  އުޞޫލެވެ.

Page 1 of 2