އިޢުލާން

ފެމިލީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައި

02/09/2021

ފެމިލީ ކޯޓަށް 2 ޤާޟީން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2021/20 (26 އޮގަސްޓް 2021) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި 15 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

Page 1 of 3