އިޢުލާން

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

07/07/2022

މަޤާމު:  ޤާޟީ ކޯޓް: ކްރިމިނަލް ކޯޓް އަސާސީ މުސާރަ (މަހަކު): 30,000.00 ރުފިޔާ ލިވިންގ އެލަވަންސް (މަހަކު): 15,000.00 ރުފިޔާ ރިސްކް އެލަވަންސް (މަހަކު): 3,300.00 ރުފިޔާ މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް: ޤާނުނު ނަންބަރު 2010/13 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން...

މި ކޮމިޝަނަށް ލެޕްޓޮޕް ތަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

06/07/2022

މި ކޮމިޝަނަށް ލެޕްޓޮޕް ތަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޤާބިލް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.  ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މި އިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި...

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (މަލްޓިމީޑިއާ) (ޖީ.އެސް 3) މަޤާމާ ގުޅޭ

05/07/2022

      ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2022/07 (19 މެއި 2022) އިޢުލާނުގައިވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (މަލްޓިމީޑިއާ) (ޖީ.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާކަން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި...

07 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން

05/07/2022

މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2022/12  (14 ޖޫން 2022) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި 21 ޖުލައި 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށް އެކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

28/06/2022

މި ކޮމިޝަނުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މަގާމު: އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ރޭންކް: އެމް.އެސް 1 ކްލެސިފިކޭޝަން: ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1 / ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1 ސެކްޝަން / ޔުނިޓް: ލީގަލް، ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ސެކްޝަން ބޭނުންވާ އަދަދު: 01 (އެކެއް) އަސާސީ...

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2022/07 (19 މެއި 2022) އިޢުލާނާ ގުޅޭ

23/06/2022

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (މަލްޓިމީޑިއާ) (ޖީ.އެސް 3) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަޤާމަށް އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގައި އިންޓަރވިއު ކުރުން 26 ޖޫން 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ...

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

14/06/2022

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. />ނަންބަރު:(IUL)195-C/1/2022/11ތާރީޚް: 14 ޖޫން 2022މަޤާމު: ފަނޑިޔާރުކޯޓު: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުފަނޑިޔާރުން ބޭނުންވާ އަދަދު: 2 (ދޭއް)މުސާރަޔާއި ޢިނާޔަތްތައް އަސާސީ މުސާރަ (މަހަކު):36,000.00 ރުފިޔާލިވިންގ އެލަވަންސް (މަހަކު): 15,000.00 ރުފިޔާރިސްކް އެލަވަންސް...

މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

14/06/2022

07 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.  ނަންބަރު: (IUL)195-C/1/2022/12 ތާރީޚް: 14 ޖޫން 2022  

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެމް.އެސް 3) (މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިފައި)

06/06/2022

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2022/10 (29 މެއި 2022) އިޢުލާނުގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެމް.އެސް 3) ގެ މަޤާމުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި  14 ޖޫން 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 13:00 ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ...

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން

29/05/2022

މި ކޮމިޝަނުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެމް.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. 

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފަގެ ފުރުޞަތު

26/05/2022

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.      

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (މަލްޓިމީޑިއާ) (މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިފައި)

25/05/2022

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2022/07 (19 މެއި 2022) އިޢުލާނުގައިވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (މަލްޓިމީޑިއާ) (ޖީ.އެސް 3) ގެ މަޤާމުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި  02 ޖޫން 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 13:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. 

Page 1 of 6