އިޢުލާން

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

16/01/2022

ސިވިލް ކޯޓުގެ، ޤާޟީކަމުގެ 2 މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު   (IUL)195-C/1/2021/32 (15 ޑިސެންބަރު 2021) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.   1.  ޢަލީ ނަޞީރު / ގާރޑެނިޔާވިލާ، ބ.ކިހާދޫ 2.  ނަފީލު...

ލީގަލް އޮފިސަރ / ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން (ކޮންޓްރެކްޓް) 3 މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަނުކުރުން

03/01/2022

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2021/10 )(04 އޮކްޓޫބަރު 2021) އިޢުލާނުގައިވާ ލީގަލް އޮފިސަރ / ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން )ކޮންޓްރެކްޓް) 3 މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަޤާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާކަން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.   30 ޖުމާދުލްއޫލާ 1443 03...

ސިވިލްކޯޓަށް 2 ޤާޟީން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޢުލާނާގުޅޭ

28/12/2021

ސިވިލް ކޯޓަށް 2 ޤާޟީން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2021/32 (15 ޑިސެންބަރު 2021) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި 16 ޖަނަވަރީ 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.  

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން - ކޯޓުގެ ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި، ކޯޓު މުވައްޒަފުންނާ ކުރެވޭ ސިއްރު ސާރވޭ (ޤާނޫނީ ވަކީލުން)

22/12/2021

ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވޭ މުއްދަތުގައި، ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވޭ ފަނޑިޔާރާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން އެނގޭނެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ ސިއްރު ސާރވޭއެއް ކުރުމަށްޓަކައި ސުވާލުތަކެއްކޮށް ޖަވާބު ލިބިގަތުމަށްޓަކައި، އެފަރާތްތަކަކީ ކޮންބައެއްކަން ނޭނގޭގޮތަށް، އިވެލުއޭޓުކުރެވޭ ފަނޑިޔާރާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން...

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން - ކޯޓުގެ ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި، ކޯޓު މުވައްޒަފުންނާ ކުރެވޭ ސިއްރު ސާރވޭ (ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް)

22/12/2021

ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވޭ މުއްދަތުގައި، ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވޭ ފަނޑިޔާރާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން އެނގޭނެ ލީގަލް އޮފިސަރުންނާއި، ޝަރުޢީ މަސައްކަތް ނޫން މަސައްކަތްތައްކުރާ ކޯޓު މުވައްޒަފުންނާ ސިއްރު ސާރވޭއެއް ކުރުމަށްޓަކައި ސުވާލުތަކެއްކޮށް ޖަވާބު ލިބިގަތުމަށްޓަކައި، އެފަރާތްތަކަކީ ކޮންބައެއްކަން...

Page 1 of 4