އިޢުލާން

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

17/11/2022

ސުންގަޑި: 30 ނޮވެންބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނުގެ ފަހިރެސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. ފަހިރެސް ޕޯޓަލްގެ ލިންކް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. https://apply.jsc.gov.mv -       ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެދި ކުރިމަތިލެވޭނީ ފަހިރެސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެކަނި ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ....

އިންޓާރންޝިޕްގެ ފުރުޞަތު

08/11/2022

މި ކޮމިޝަނުން އެކި ދާއިރާތަކުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ތެރެއިން ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުވާން އެދޭ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލުން.

07/11/2022

ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް ބަދަލުވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެ ކޯޓަށް ބަދަލުވުމަށް އެދޭ  ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، 2022 ނޮވެންބަރު 15 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.  

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

18/10/2022

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެމް.އެސް 3) މަގާމާ ގުޅޭ

13/10/2022

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2022/10 (29 މެއި 2022) އިޢުލާނުގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެމް.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާކަން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި...

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) ގެ މަޤާމާ ގުޅޭ

13/10/2022

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2022/12 (27 ޖޫން 2022) އިޢުލާނުގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާކަން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) ގެ މަޤާމާ ގުޅޭ

13/10/2022

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2022/16 (18 ސެޕްޓެންބަރު 2022) އިޢުލާނުގައިވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަޤާމުގެ އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގައި، އިންޓަރވިއު ކުރުން 18 އޮކްޓޫބަރު 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް...

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ 2 މަޤާމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ 20 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

29/09/2022

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ 02 މަޤާމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (ILU)195-C/1/2022/25 (20 ސެޕްޓެންބަރު 2022) އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްފީމެވެ. އަދި މިދެންނެވި އިޢުލާނާގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ވަނީ...

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

29/09/2022

މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2022/23  (19 ސެޕްޓެންބަރުު 2022) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި 04 އޮކްޓޫބަރު 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

20/09/2022

ޤާޟީން ބޭނުންވާ އަދަދު: 02 (ދޭއް) މަޤާމުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް: މުސާރަ (މަހަކު):  30,000.00 ރުފިޔާ ލިވިންގ އެލަވަންސް (މަހަކު): 15,000.00 ރުފިޔާ ރިސްކް އެލަވަންސް (މަހަކު): 1,650.00 ރުފިޔާ މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިބިދެވޭނެއެވެ. ފޯނު އެލަވަންސް:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން...

މި ކޮމިޝަންގެ ހުރި ބައު ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކުން

20/09/2022

މި ކޮމިޝަންގެ (IUL)195-A/1/2022/21 (06 ސެޕްޓެމްބަރ 2022) ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ނީލަން ކިޔުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ އަލުން ދުވަހު ނީލަމުގެ އުޞޫލުން ނީލަންކިޔުން  29 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މި ކޮމިޝަން...

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

19/09/2022

ތިރީގައި މިދަންނަވާ 05 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައި ވެއެވެ. ނ.ވެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޅ.ހިންނަވަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގއ.ގެމަނަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު   ސުންގަޑި: 03 އޮކްޓޫބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން...

Page 1 of 7