ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މަޤާމް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

ފަނޑިޔާރު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މަޤާމް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

17/03/2024

ށ.ކޮމަންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ށ.ބިލެތްފަހި ވިލުދޮޅި، އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ އިބްރާހީމް 2024 މާރިޗު 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2024-03-17_CIR_05_Magam badhalu kurun_signed.pdf