ސަރކިއުލަރ

ފަނޑިޔާރުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

04/01/2022

24 ޑިސެންބަރު 2020 ގައި އާއްމުކުރެވިފައިވާ "ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ބަޔާނާބެހޭ ޤަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ މާލީ ބަޔާން، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހުގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުން

30/12/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 08 ޑިސެންބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުން

22/12/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 21 ނޮވެންބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު...

ފަނޑިޔާރުންގެ ހާޒިރީ ރެކޯޑުތައް އެޓެންޑެންޓް ސިސްޓަމްއިން ބެލެހެއްޓުން

02/12/2021

01 ޖަނަވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުން މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވާ ރިކޯޑުތައް ބަލަހައްޓާނީ، އެ ކޯޓެއްގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސިސްޓަމްތަކުން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ނެގޭ ހާޒިރީ ރިޕޯޓްތަކަކީ ސިސްޓަމްއިން ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭނެ ރިޕޯޓްތަކެއް ކަމުގައި...

ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓުގައި ހުންނަވައިގެން ދާއިރާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭ ފަރާތްކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން

02/12/2021

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމުކޮށް ތަރުތީބުކުރުމަށާއި އެ ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަކަށް އެ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ތެރެއިން އެ ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނެ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރުމުން، ދާއިރާ...

ފެމިލީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުން

28/11/2021

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިއެވާ ބޭފުޅުން 28 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.  1.     ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް އަރިއޮތަޅު އުތުރުބުރި ފެރިދޫ، ނަޝީދީހިޔާ އަލްއުސްތާޛާ ޒަޢީމާ ނަޝީދު...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވުން

24/11/2021

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛާ އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރުގެ  ކިބައިން ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/13 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޝަރުތެއް އުނިވެފައިވާތީ، އެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާކަމުގައި...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުން

12/10/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 15 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު...

ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މަޤާމާއި ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

30/09/2021

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބ.ކިހާދޫ ގާރޑެނިޔާވިލާ، އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޞީރު 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ 1-32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ވ.ފެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން...

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

12/09/2021

ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިއެވާ ބޭފުޅުން 12 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.  1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި މާމިގިލީ،...

ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފަނޑިޔާރުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމާގުޅޭ

30/08/2021

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ނަންބަރު 23-L/CIR/2021/25 ( 7 އޯގަސްޓް 2021 ) ސަރކިއުލަރ އިން މިހާރު ކަނަޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގައި، ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވެކެސިޖެހުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން ވެކެސިންގެ ޑޯޒްތައް ޖަހާފައިނުވާނަމަ، 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް ނުކުމެވޭނީ ކޮންމެ 14 ދުވަހަކުން...

Page 1 of 13