ސަރކިއުލަރ

ފަނޑިޔާރުކަމުން ޝަރަފްވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރ ކުރެއްވުން

17/11/2022

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ގ.ޑޭޒީފެހި، މާލެ، އަލްއުސްތާޛު ހާތިފް ޙިލްމީ "ފަނޑިޔާރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޤަވާއިދު" ގެ 1.1 ގެ (ހ) އަދި (ށ) ގެ ދަށުން، 17 ނޮވެމްބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޝަރަފްވެރިކަމާއެކު މަޤާމުން ރިޓަޔަރ ކުރެއްވުމަށް، 13 ނޮވެމްބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް...

ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން.

14/11/2022

ހއ.މުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ހއ.އުތީމު ސީވިއު އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ފަޔާޟް، 14 ނޮވެންބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހއ.ދިއްދޫ މެިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

09/11/2022

ބ.ގޮއިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ބ.ގޮއިދޫ، ގުލްބަހާރުގެ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިޝާރު 09 ނޮވެންބަރު 2022 އިން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. 

އެކިފަރާތްތަކުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ފޮނުވާ ހަދިޔާއާއި މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

09/11/2022

ފަނޑިޔާރުންނަކީ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ރިޝްވަތެއް ނުވަތަ ރިޝްވަތަކަށްވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއްކޮށް ނުވަތަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބަލައިގަނެވޭނެ ބައެއް ނޫންކަން ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ކޯޓަށް އަދި ފަނޑިޔާރުންނަށް ފޮނުވާ ހަދިޔާތައް ބަލައިނުގަތުމަށް...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

01/11/2022

ގއ. ދާންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ގއ.ދާންދޫ، އަސަރީގެ އަލްއުސްތާޛު ލުއައްޔު އިބްރާހިމް 01 ނޮވެންބަރު 2022 އިން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. 

ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމަށް ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކުރުން

23/10/2022

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ރ.އަލިފުށި، މެޑޯޒް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް މާހިރު އެ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް 06 އޮކްޓޫބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހު ޢައްޔަންކޮށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.

ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

02/10/2022

02 އޮކްޓޫބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.   - ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި މަޤާމުގައި ހުންނެވި...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

14/09/2022

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 31 އޮގަސްޓު 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 2022/59...

Page 1 of 14