ސަރކިއުލަރ

ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

09/08/2022

ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ތިރީގައި ދަންނަވާފަވާ ބޭފުޅުން 2022 އޮގަސްޓު 09 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.    1.     ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް...

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

19/07/2022

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި ފ.ދަރަނބޫދޫ ދަބުފަށުވިގެ އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމުން 17 ޖުލައި 2022 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާކަމުގައި...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 30 ޖޫން 2022 ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަޔާ އިނާޔަތްތައް

09/07/2022

މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް  އެނގޭނެ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު ސަރކިއުލަރ JSC-C/CIR/2022/13 (07 ޖުލައި 2022).  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

07/07/2022

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރި ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި ކ.މާލެ، ހ.ސޭންޑީބީޗް އަލްއުސްތާޛާ ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދު، 2022 ޖޫން 27 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ. 

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

12/05/2022

"އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް، ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން 2022 އޭޕްރީލް 24 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު...

ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކުގެ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގތައް އާކައިވް ކުރުމާގުޅޭ

20/04/2022

ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތްތައް ބައެއް ކޯޓުތަކުން ރިކޯޑުކުރަމުން ނުދާކަމާއި، އަދި ރިކޯޑުކުރެވޭ ޝަރީޢަތްތަކުގެ ރިކޯޑިންގތައް ބެލެހެއްޓެމުން ނުދާތީ، ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީއަތުގެ އެންމެހާ މަޖިލިސްތަކުގެ އޯޑިއޯ އަދި/ނުވަތަ ވީޑިއޯ ރިކޯޑުކުރެވި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2011 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު)...

ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

15/03/2022

ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ތިރީގައި ދަންނަވާފަވާ ބޭފުޅުން 2022 މާރިޗު 15 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.    1.     ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ފިތިރޯނުގެ، އަލްއުސްތާޛާ ޒުލައިޚާ ޝީޒާ.  2.     ސިވިލް ކޯޓުގެ...

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު JSC-C/CIR/2017/03 (24 މެއި 2017) ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު އަދި ކެއުމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ

06/03/2022

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު JSC-C/CIR/2017/3 (24 މެއި 2017) ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ހުރުމުގެ ޚަރަދު" އާއި "ކެއުމުގެ ޚަރަދު" ދެމުންގެންދާނީ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު އަދި މާލިއްޔަތު ސަރކިއުލަރގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތީންނެވެ.    ފަނޑިޔާރުން އެހެން ކޯޓެއްގެ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޝަރުއީ ވަފުދުގައި ދަތުރު...

ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ މުއްދަތުގައި ޚާއްޞަ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ އުސޫލުތައް

27/01/2022

މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު JSC-C/CIR/2020/27 ސަރކިއުލާއާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން އައިސޮލޭޝަން އަދި ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ ބައެއް އުސޫލުތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާތީ، ޚާއްސަ ޗުއްޓީއަށް އެދުމުގައި ޢަމަލުކުރައްވާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ.  1.     ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ފައްސިވެ، އައިސޮލޭޝަންގައި ހުންނަން...

ފަނޑިޔާރުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

04/01/2022

24 ޑިސެންބަރު 2020 ގައި އާއްމުކުރެވިފައިވާ "ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ބަޔާނާބެހޭ ޤަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ މާލީ ބަޔާން، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހުގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުން

30/12/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 08 ޑިސެންބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު...

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުން

22/12/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 21 ނޮވެންބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު...

Page 1 of 13