އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ސިފާނާ މޫސާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 01/2014 މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ސިފާނާ މޫސާ ވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ކަމަށް ކަނޑަ އަޅުއްވާފައެވެ.
ފޯން: 3340622
އީމެއިލް: shifana.moosa@jsc.gov.mv