ސަރކިއުލަރ / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 28 ފެބްރުވަރީ 2024 ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަޔާ އިނާޔަތްތައް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 28 ފެބްރުވަރީ 2024 ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަޔާ އިނާޔަތްތައް

18/03/2024

ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2024-03-17_CIR_06_Fandiyaarunge Musaara aai ghulhey _signed.pdf