ޚަބަރު / ހދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ ހިންގުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު އިސްމާޢީލްއާ ހަވާލުކުރުން

ހދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ ހިންގުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު އިސްމާޢީލްއާ ހަވާލުކުރުން

20/11/2023

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމު ހުސްވުމާ ގުޅިގެން، އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖެހެންދެން، ހދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްއާ ހަވާލުކުރުމަށް 2023 ނޮވެންބަރު 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުނު ކޮމިޝަނުގެ 76 ވަނަ ޖަލްސާގައި ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-11-20_PR_HDh Judicial Dhaairaa Hingun havaalkurun.pdf