ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މަޤާމް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

ފަނޑިޔާރު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މަޤާމް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

16/04/2024

ބ.އޭދަފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ބ.ދަރަވަންދޫ، ކުރިކީލަގެ އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އިފްހާމް ނާޝިދު 2024 އެޕްރީލް 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބ.އޭދަފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2024-04-15_CIR_07_Magam badhalu kurun_signed.pdf