ޚަބަރު

ލ.ދަނބިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

28/10/2021
NEW

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  10/2008  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  22-1  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 2017/53 ނަންބަރު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2019 ޖުލައި 31 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ ލ.ދަނބިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ،...

ގއ.ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

28/10/2021
NEW

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  10/2008  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  22-1  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 2020/16 ނަންބަރު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2020 މޭ 17 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ ގއ.ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ،...

ސ.މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު ޠައްޔިބުއާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމުން

27/10/2021

ސ.މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު ޠައްޔިބު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް "ގޭގައި" ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ނެރެފައިވާ އަމުރަކީ، އިޖުރާޢަތާ ޚިލާފަށް ނެރެފައިވާ އަމުރެއްކަން ތަޙްޤީޤުކޮމިޓީއަށް ސާބިތިވެފައިވާތީ، އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު ޠައްޔިބުގެ މިޢަމަލަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 142 ވަނަ މާއްދާއާއި، 143...

ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

17/10/2021

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  10/2008  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  22-1  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 2020/31 ނަންބަރު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2020 އޮކްޓޫބަރު 14 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ...

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހީމް ޝާހިދު ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނިކުތުން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަނާކުރުމަށް ނިންމުން

12/10/2021

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހީމް ޝާހިދުއާ ޙަވާލު ކުރެވޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ނުވާކަމަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ތަޙުޤީޤަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހީމް ޝާހިދު، ކްރިމިނަލް މައްސަލަތައް ކުރިޔަށް...

ށ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޒިޔާދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤްކުރަން ނިންމުން

10/10/2021

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރަކާގުޅޭ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްނުދާ ކަމަށް ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ށ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޒިޔާދު އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގައި އަދި...

ދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު އާމިރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤްކުރަން ނިންމުން

29/09/2021

ދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު އާމިރު ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ "މައްސަލަ ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީ" އިން ނިންމާފައިވާތީ، 2021 ސެޕްޓެންބަރު 29 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ކޮމިޝަނުގެ މިއަހަރުގެ 74 ވަނަ ޖަލްސާގައި މި...

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާއާއި ބެހޭގޮތުން ތަޙްޤީޤްކުރި ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

26/09/2021

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  10/2008  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ 22-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 02/2021 ނަންބަރު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2021 ޖަނަވަރީ 10 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ ސ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް (މިހާރު ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު)  އަލްއުސްތާޛާ...

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޢަލީ ނަޞީރުއާމެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުން

22/09/2021

މިކޮމިޝަނުން ތަޚްޤީޤުކުރި ޤާޟީ ޢަލީ ނަޞީރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޚްޤީޤުކޮށް ނިންމާ އެމައްސަލައިގެ މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ، 2021 ސެޕްޓެންބަރު 22 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މި އަހަރުގެ 72 ވަނަ ޖަލްސާގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ މިމައްސަލައިގައި ޤާޟީ ޢަލީ ނަޞީރާމެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމާފައެވެ. ‎ސިވިލް...

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

15/09/2021

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ 2 މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2021/20 (26 އޮގަސްޓް 2021) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 1.   އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، މާލެ2.   ޢަބްދުﷲ ފަހްމީ /...

03 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

13/09/2021

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށްޓަކައި، އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު، އިންޓަރވިއުގައި އެންމެ ޤާބިލުކަމަށް، ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރާ ކޮމިޓީން ކޮމިޝަނަށް...

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް 02 ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

13/09/2021

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް 02 ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށްޓަކައި، އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު، އދ.މާމިގިލި، ފްރީޕާކް، އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަދީމް އަދި ހ.އަސްރަފީވިލާ، އަލްއުސްތާޛު...

Page 1 of 33