ފަނޑިޔާރުންގެ ލިސްޓް
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން
އުއްތަމަފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު
ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
ޑޮކްޓަރ އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު
ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު
ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު
ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން
ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒް
ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހީދު
ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް
ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މަޒީދު
ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ
ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު

Page 1 of 17