ފަނޑިޔާރުންގެ ލިސްޓް
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން
އުއްތަމަފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު
ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
ޑޮކްޓަރ އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު
ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު
ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު
ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން
ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ހާތިފް ޙިލްމީ
އިސްފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ
ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒް
ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހީދު
ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް
ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު

Page 1 of 17

މަގާމް ކޯޓު އައްޔަންކޮށްފައިވާ އަތޮޅާއި ރަށް ނަން
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކ.މާލެ ޑޮކްޓަރ އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު
އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކ.މާލެ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
އިސްފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ހާތިފް ޙިލްމީ
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރު
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒް
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހީދު
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މަޒީދު
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޝަފީޢު
އިސް ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛާ ޙާފިޡާ ޢަބްދުއްސައްތާރު
މެޖިސްޓްރޭޓް ވ.ފެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ވ.ފެލިދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޞީރު
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ފަރުހާދު ރަޝީދު
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ފަހީމް އިބްރާހީމް
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޢަބްދުﷲ
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްނާޞިރު ޝަފީޤު
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދު
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްމަތީން
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢަޒްފާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟު ޝާޠިރު
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛާ ރިޒްމީނާ އިދުރީސް
އިސް ޤާޟީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަކީލް
ޤާޟީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އާދަމް
ޤާޟީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު
ޤާޟީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދު
ޤާޟީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛާ ދީބާނާޒް ފަހުމީ
ޤާޟީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މިޞްބާޙް
ޤާޟީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޞަފްޢަތު ޙަބީބް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސ.މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ސ.މަރަދޫ އަލްއުސްތާޛު ޙާމިދު ރަޝީދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ސ.ފޭދޫ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢަފީފް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސ.ހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ސ.ހުޅުދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޒީރު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސ.މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ސ.މީދޫ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޠައްޔިބު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސ،މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ސ.މަރަދޫފޭދޫ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ނަފީސް ޙުސައިން
މެޖިސްޓްރޭޓް ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ސ.ހިތަދޫ އަލްއުސްތާޛާ ޒިޔާދާ ޠާހިރު
މެޖިސްޓްރޭޓް ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ސ.ހިތަދޫ އަލްއުސްތާޛު ރަފީޢުއްދީން އަޙްމަދު
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ސ.ހިތަދޫ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ހާޝިމް
މެޖިސްޓްރޭޓް ޏ.ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޏ.ފުވައްމުލައް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އަކްރަމް
ޤާޟީ ފެމިލީ ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ އަދީބު
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛާ ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދު
ޤާޟީ ފެމިލީ ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޞްތަފާ
ޤާޟީ ފެމިލީ ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް މާހިރު
ޤާޟީ ފެމިލީ ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
ޤާޟީ ފެމިލީ ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ނަޝީދު
ޤާޟީ ފެމިލީ ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ސަމީރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
އިސް ޤާޟީ ޖުވެނައިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ސަޢީދު އިބްރާހީމް
ޤާޟީ ޖުވެނައިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފް
ޤާޟީ ޖުވެނައިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު
ޤާޟީ ޖުވެނައިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޠާއިފާ
އިސް ޤާޟީ ޑްރަގް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ޏ.ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޏ.ފުވައްމުލައް އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ލީނާ
ޤާޟީ ޑްރަގް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ގދ.ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގދ.ގައްދޫ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަނީޒް ޢަބްދުﷲ
ޤާޟީ ޑްރަގް ކޯޓު ކ.މާލެ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޢީމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ގދ.ހޯނޑެއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގދ.ހޯނޑެއްދޫ އަލްއުސްތާޛު މަސްޢޫދު މުޙައްމަދު
ޤާޟީ ޑްރަގް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު މުހުތާޒު ފަހުމީ
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ގދ.ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގދ.ވާދޫ އަލްއުސްތާޛު ލިމްޢާން މުޙައްމަދު
ޤާޟީ ޑްރަގް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޢާރިފް
ޤާޟީ ޑްރަގް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަމީރު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ގދ.ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގދ.ރަތަފަންދޫ އަލްއުސްތާޛު ނިހާމް ރަޝީދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛާ ސިޔާމާ މުޙައްމަދު
މެޖިސްޓްރޭޓް ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އަމްޖަދު ޢަބްދުލްޣަނީ
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ގދ.މަޑަވެލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގދ.މަޑަވެލި އަލްއުސްތާޛު ޝާޠިރު ޙަސަން
މެޖިސްޓްރޭޓް ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ފަހްމީ
މެޖިސްޓްރޭޓް ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގދ.ތިނަދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އާދަމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ހއ.ހޯރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހއ.ހޯރަފުށި އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަރީފް
ގދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގދ.ތިނަދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު މުޙައްމަދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ހއ.އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހއ.އިހަވަންދޫ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ އިބްރާހީމް
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގދ.ތިނަދޫ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙަސަން
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ހއ.މުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހއ.މުރައިދޫ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ފަޔާޟް
ހއ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ހއ.އުތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހއ.އުތީމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އާދަމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ގއ.މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގއ.މާމެންދޫ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސުމައިނާ
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އާދަމް
މެޖިސްޓްރޭޓް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝާހިދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ގއ.ގެމަނަފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގއ.ގެމަނަފުށި އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް މުނީރު
މެޖިސްޓްރޭޓް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ހދ.ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހދ.ހަނިމާދޫ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޙަނީފް ޢަބްދުލްކަރީމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ގއ.ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގއ.ކޮނޑޭ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އަޙްމަދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ހދ.ކުމުންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހދ.ކުމުންދޫ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަބްދުލްވާޙިދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ހދ.މަކުނުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހދ.މަކުނުދޫ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިޙްސާން
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ގއ.ދާންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގއ.ދާންދޫ އަލްއުސްތާޛު ލުއައްޔު އިބްރާހީމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ށ.ފީވަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ށ.ފީވައް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ށ.މިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ށ.މިލަންދޫ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޝިޔާމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ށ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ށ.ފޭދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޒިޔާދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ގއ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގއ.ނިލަންދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޢަބްދުލްޙަކީމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ށ.ފޯކައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ށ.ފޯކައިދޫ އަލްއުސްތާޛު ޙަމްދޫން ރަޝީދު
މެޖިސްޓްރޭޓް ގއ.ވިލިނގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގއ. ވިލިނގިލި އަލްއުސްތާޛު އަޒީމް ޙަސަން
މެޖިސްޓްރޭޓް ނ.މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނ.މަނަދޫ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ސަލީމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ނ.ހެނބަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނ.ހެބަނދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ނ.ކެނދިކުޅަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނ.ކެނދިކުޅަދޫ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އަޙްމަދު
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ގއ.ވިލިނގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގއ.ވިލިނގިލީ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އިޙްސާން
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ނ.ވެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނ.ވެލިދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ސަޢީދް ޢަލީ
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ނ.ޅޮހީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނ.ޅޮހީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ނ.މިލަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނ.މިލަދޫ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިފާއު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ނ.ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނ.ހޮޅުދޫ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޝަރީފް
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ރ.އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.އުނގޫފާރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޞާދިޤު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ރ.ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.ހުޅުދުއްފާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ މުޞްޠަފާ
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ރ.އަލިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.އަލިފުށީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ވަޖީހު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ލ.އިސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ލ.އިސްދޫ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މުނާޒް
މެޖިސްޓްރޭޓް ރ.އަލިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.އަލިފުށި އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޒާހިރު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ރ.އިނގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.އިނގުރާއިދޫ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ރަޝާދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ރ.މަޑުއްވަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.މަޑުއްވަރީ އަލްއުސްތާޛު އަކްރަމް ރަފީޢު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ރ.މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.މީދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ރ.ދުވާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.ދުވާފަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޞާލިހު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ރ.އިންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.އިންނަމާދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޝީދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ރ.ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.ވާދޫ އަލްއުސްތާޛު ނަޛީރު މުޙައްމަދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ރ.ރަސްގެތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.ރަސްގެތީމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝިހާމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ލ.މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ލ.މާވަށް އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް މާހިރު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ރ.ކިނޮޅަސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ރ.ކިނޮޅަސް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޒާހިރު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ލ.ކުނަހަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ލ.ކުނަހަންދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމަޖީދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ބ.ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ބ.ދަރަވަންދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ލަޠީފް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ބ.ކަމަދޫ ބ.ކަމަދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝުޖާޢު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ލ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ލ.ހިތަދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ބ.ކެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ބ.ކެންދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢާމިރު ޙަސަން
މެޖިސްޓްރޭޓް ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ލ.ގަން އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ފާއިޒު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ބ.ގޮއިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ބ.ގޮއިދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިޝާރު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ބ.މާޅޮހު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ބ.މާޅޮހު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޔޫސުފް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ލ.ގަން އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޢަބްދުލްޣަފޫރު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ބ.ތުޅާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ބ.ތުޅާދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ލ.ދަނބިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ލ.ދަނބިދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފް
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޅ.ނައިފަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މޫސާ
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ލ.ކަލައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ލ.ކަލައިދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިޔާޒު
މެޖިސްޓްރޭޓް ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޅ.ނައިފަރު އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނަޞްރާ
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ޅ.ކުރެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޅ.ކުރެންދޫ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން އިބްރާހީމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ލ.މާބައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ލ.މާބައިދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢީސާ ފިރާޤް މޫސާ
މެޖިސްޓްރޭޓް ލ.ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ލ.ފޮނަދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ޅ.ހިންނަވަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޅ.ހިންނަވަރު އަލްއުސްތާޛު ސުލައިމާން މުޙައްމަދު
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ލ.ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ލ.ފޮނަދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ތ.ހިރިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތ.ހިރިލަންދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ތ.ތިމަރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތ.ތިމަރަފުށި އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޔަސަޢު
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.ތުލުސްދޫ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނަސީމު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކ.ހިއްމަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.ހިއްމަފުށީ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝަކީބު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ތ.މަޑިފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތ. މަޑިފުށި އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޡާމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކ.ދިއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.ދިއްފުށީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
މެޖިސްޓްރޭޓް (ތ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ) ތ.ވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތ.ވަންދޫ އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ނިޔާޒު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކ.މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.މާފުށީ އަލްއުސްތާޛު ޖިނާނު އިބްރާހީމް ލަޠީފް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ތ.އޮމަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތ. އޮމަދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަމީމް
މެޖިސްޓްރޭޓް ކ.މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.މާފުށީ އަލްއުސްތާޛާ ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކ.ގާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.ގާފަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ވިރުޝާން
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ތ.ބުރުނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތ. ބުރުނީ އަލްއުސްތާޛު އަބޫބަކުރު އާދަމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކ.ގުޅި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.ގުޅި އަލްއުސްތާޛު ޙައްމާދު ނަސީމް ޢަލީ
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ތ.ކަނޑޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތ.ކަނޑޫދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފު ޢަބްދުއްޞަމަދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކ.ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.ކާށިދޫ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ސަޢީދު މޫސާ
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.ގުރައިދޫ އަލްއުސްތާޛު ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް މޫސާާ
މެޖިސްޓްރޭޓް ތ.ވޭމަންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތ.ވޭމަންޑޫ އަލްއުސްތާޛު ޔޫސުފް ޝަރީފް
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އއ.ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އއ.ރަސްދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަބްދުއްރަޙީމް
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ތ.ވޭމަންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތ.ވޭމަންޑޫ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޒަހީން
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އއ.މާޅޮހު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އއ.މާޅޮސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޒާރު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އއ.އުކުޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އއ.އުކުޅަސް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުއާވިޔަތު ޤާސިމް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އއ.ތޮއްޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އއ.ތޮއްޑޫ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނަޞީރު
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އދ.މަހިބަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އދ.އޮމަދޫ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް މަޢުމޫރު
މެޖިސްޓްރޭޓް އދ.މަހިބަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އދ.މަހިބަދޫ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނިޔާޝާ
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ދ.ހުޅުދެލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ދ.ހުޅުދެލީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝާހް
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އދ.ހަންޏާމީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އދ.ހަންޏާމީދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރިޒްޚާން މުޙައްމަދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އދ.ދަނގެތީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އދ.ދަނގެތީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢާމިރު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ދ.މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ދ.މީދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަފީޤު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އދ.މާމިގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އދ.މާމިގިލި އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިހާން
މެޖިސްޓްރޭޓް ދ.ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަލްއުސްތާޛާ އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އދ.ދިގުރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އދ.ދިގުރަށް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އަޙްމަދު
ވ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ވ.ފުލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ވ.ފުލިދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފް
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް މ.މުލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މ.މުލީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފް
މެޖިސްޓްރޭޓް މ.މުލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މ.މުލީ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޢާމިރު
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ދ.ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢާމިރު
ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ފ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ފ.ނިލަންދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަމީދު
މެޖިސްޓްރޭޓް ފ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ފ.ނިލަންދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްއަޒީޒް މޫސާ
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ފ.ބިލެއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ފ.ބިލެތްދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާން
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ފ. ދަރަނބޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ފ.ނިލަންދޫ އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ޙަބީބު
މެޖިސްޓްރޭޓް (މ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ) މ.ރަތްމަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މ.ރަތްމަންދޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުފީދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް މ.ކޮޅުފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މ.ކޮޅުފުށީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޖީބު
ޤާޟީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ޤާޟީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަދީމް
މެޖިސްޓްރޭޓް ބ.އޭދަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ބ.އޭދަފުށި އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އިފްހާމް ނާޝިދު
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ގއ.ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގއ.ކޮލަމާފުށި އަލްއުސްތާޛު ވިޝާޙް ވަޖީދް
މެޖިސްޓްރޭޓް ޏ.ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޏ.ފުވައްމުލައް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސަލާމް
ޤާޟީ ފެމިލީ ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛާ ޒަޢީމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރު
ޤާޟީ ފެމިލީ ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛާ މަޢީޝާ ޔޫސުފް ސަމީރު
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛާ ޒުލައިޚާ ޝީޒާ
ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިމާލް ޖުނައިދު
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ތ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތ.ގުރައިދޫ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް
މެޖިސްޓްރޭޓް ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގދ.ތިނަދޫ އަލްއުސްތާޛާ ނަޝާޠަތު ޒަޢީމް
ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކ.މާލެ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަލީމް