ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ޝަކުވާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ކްލަސްޓަރ މެޕް ގުޅުއްވާ
މެންބަރުން
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް
އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ފިޔަވައި ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެކޯޓުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އޮނަރަބަލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒް

ހައިކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެ ކޯޓުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަކުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
ޑޮކްޓަރ އާމިނަތު އުއްމުކުލްޘޫމް

ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ކަނޑައެޅި މެންބަރު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޞިޙް

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އުޝާމް

ބަންޑާރަނައިބު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަމީރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ މެންބަރު