ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ކްލަސްޓަރ މެޕް ގުޅުއްވާ
މެންބަރުން
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް
އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރު

ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސް
އަލްއުސްތާޛު މަސްތޫރު ޙުސްނީ

ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާގެ މެންބަރު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ފިޔަވައި ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެކޯޓުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒް

ހައިކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެ ކޯޓުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަކުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އުއްމުކުލްޘޫމް

ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ކަނޑައެޅި މެންބަރު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޞިޙް

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު

ބަންޑާރަނައިބު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އެބައިމީހުން އިންތިޚާބުކުރި ޤާނޫނީ ވަކީލު

Diyarbakır escort