ޝަކުވާ ހުށައެޅުން
ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރު:
ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ:
ޝަކުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓް: (ލިޔުންތައް އެޓޭޗު ކުރުމަށް)
ފަނޑިޔާރު، މަޤާމާ އެކަށީގެން ނުވާފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ފެންނަ ސަބަބާއި އެކަމުގެ ތަފްޞީލު: