ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ޝަކުވާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ކްލަސްޓަރ މެޕް ގުޅުއްވާ
ޝަކުވާ ހުށައެޅުން
ސަމާލުކަމަށް:
  • ފަނޑިޔާރަކާއި ގުޅޭގޮތުން އޮންލައިންކޮށް ޝަކުވާ ހުށައަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރައްވާ.

    ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއާއި އެކަމާގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ހެކިތަކަކީ މިކޮމިޝަންގެ ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. މިކޮމިޝަންގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭބައެއް ކަންތައްތަކުގެ މިސާލު: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ބަދަލުކުރުން، އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް އެންގުން، ކޯޓްތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ފަނޑިޔާރުންނާއި ޙަވާލުކުރުމާއި، ބަދަލުކުރުން، މީހުން ޙާޟިރުކޮށްދިނުން.

ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރު:
ހުށައަޅާ ޝަކުވާ:
ޝަކުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓް: (ލިޔުންތައް އެޓޭޗު ކުރުމަށް)
ފަނޑިޔާރު، މަޤާމާ އެކަށީގެން ނުވާފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ފެންނަ ސަބަބާއި އެކަމުގެ ތަފްޞީލު: