ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ޝަކުވާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ކްލަސްޓަރ މެޕް ގުޅުއްވާ
އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުއްވާ

އަޅުގަންޑުމެންގެ ހިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއް އޮތްނަމަ ތިރީގައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކަން ހިއްސާ ކުރައްވާ.

އެޑްރެސް

މިއޮފީހާ ގުޅޭނެ ޢާންމު ނަންބަރު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ލިޔެކިޔުންތައް އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ފޮނުވާނަމަ ފޮނުވާނީ [email protected]

ހ.ސަކީނާމަންޒިލް، މެދުޒިޔާރަތް މަގު - މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

[email protected]

(+960) 3303501