ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މަޤާމް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

ފަނޑިޔާރު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މަޤާމް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

10/03/2024

މ.މުލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި މ.މުލި، ތަނޑިރަތްމާގެ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޢާމިރު 2024 ފެބްރުވަރީ 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މ.މުލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2024-03-10_CIR_04_Magaamubadhalukurun.pdf