ޚަބަރު / ބ.ތުޅާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު، ބ. އޭދަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުން

ބ.ތުޅާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު، ބ. އޭދަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުން

06/12/2023

ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލަފުޅަށް އެދިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންއައި ކޯޓާ އެއް ދަރަޖައެއްގެ އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން، 2023 ނޮވެންބަރު 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ބ.ތުޅާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު، ބ.އޭދަފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-11-26_PR_Hameed Transfer.pdf