ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

20/04/2023

20 މާރިޗު 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 23/2023 ބައްދަލުވުމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު ރސ 06-2-123، މާލެ، އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދުގެ އުމުރުން 55 އަހަރު ވެފައިވުމާއެކު އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް، "ފަނޑިޔާރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދު 23 އޭޕްރިލް 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-04-23_CIR_08_RetirementHassanSaeed_signed.pdf