ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

13/01/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 20 ޑިސެންބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 2020/98 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ތިރީގައިވާ ދެ ފަނޑިޔާރުން ދަންނަވާފައިވާ ތާރީޚުތަކުގައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

1.      ލ. ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ފަހިދޫ، ލ. ފޮނަދޫ، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފަހީމް، 10 ޖަނަވަރީ 2021 ގައި.

2.       ހދ. ނެއްލައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ރަމްޒު، ހދ. ނެއްލައިދޫ، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އާދަމް، 13 ޖަނަވަރީ 2021 ގައި.

އެޓޭޗްމަންޓް

96_20210823.pdf