ސަރކިއުލަރ /

ބައެއް ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކަށް ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކުރުން

14/01/2021

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި، އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި، ހުވަދުއަތޮޅު އުރުތުބުރި އަދި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން 03 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ޢައްޔަނު ކޮށްފައެވެ.

1. ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ކުޅުދުއްފުށި އަލީޝާ، އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އާދަމް، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް.

2.      އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި އޮމަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މއ. ވެލަބުލިގެ، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް މަޢުމޫރު، އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް. 

3.      ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި ވިލިނގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އެށެވެލި، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އިޙްސާން، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް. 

4.      ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ތިނަދޫ މުނިޔާގެ، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙަސަން، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް.

އެޓޭޗްމަންޓް

95_20210823.pdf