ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މަޤާމު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

04/09/2022

ޅ.ހިންނަވަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޅ.ކުރެންދޫ ނޫރާނީގެ، އަލްއުސްތާޛު ސުލައިމާން މުޙައްމަދުގެ އެދުމުގެ މަތިން، 04 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޅ.ކުރެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

04-09-2022_CIR_18.pdf