ސަރކިއުލަރ /

ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

15/03/2022

ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ތިރީގައި ދަންނަވާފަވާ ބޭފުޅުން 2022 މާރިޗު 15 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ. 

 

1.     ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ފިތިރޯނުގެ، އަލްއުސްތާޛާ ޒުލައިޚާ ޝީޒާ. 

2.     ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި މާމެންދޫ ފެހިގެ، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިމާލް ޖުނައިދު.