ސަރކިއުލަރ /

ފެމިލީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުން

28/11/2021

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިއެވާ ބޭފުޅުން 28 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ. 

1.     ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް އަރިއޮތަޅު އުތުރުބުރި ފެރިދޫ، ނަޝީދީހިޔާ އަލްއުސްތާޛާ ޒަޢީމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރު. 

2.     ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ކ.މާލެ މ.ވިލުފުށީގެ އަލްއުސްތާޛާ މަޢީޝާ ޔޫސުފް ސަމީރު. 

އެޓޭޗްމަންޓް

680_20211128.pdf