ސަރކިއުލަރ /

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު

20/07/2011

ކެޓަގަރީ

މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އަދަދު

ޝަރުޠުތައް

ބޭސިސް

1

0

-      500 އާބާދީ ހަމަނުވާ

-

2

1

-      މައްސަލައިގެ އަދަދު 0 އާއި 120 އާ ދެމެދު

-      އާބާދީގައި 500 އާއި 2500 ދެމެދު

-      އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބަދަލުވާ ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހުސް މަޤާމެއް ނެތުން

-   މައްސަލައިގެ ނިސްބަތް ބެލުމުގައި ބެލި ބޭސްލައިނަކީ 120

-   އާބާދީގެ ބޭސްލައިނަކީ 2500

3

2

-      މައްސަލައިގެ އަދަދު 121 އާއި 240 އާ ދެމެދު

-      އަބާދީ 2501 އާއި 5000 ދެމެދު

-      ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ހުންނަ ކޯޓުގައި އުޞޫލުގެ ދަށުން 2 މަޤާމު އުފެދިފައިނުވުން.

-      އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބަދަލުވާ ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހުސް މަޤާމެއް ނެތުން

-       120X  2

-       2500X  2

 

4

3

-      މައްސަލައިގެ އަދަދު   241  އާއި     480 އާ ދެމެދު

-      އަބާދީ  5001  އާއި  10000  ދެމެދު

-      އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބަދަލުވާ ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހުސް މަޤާމެއް ނެތުން

-       120X  4

-       2500X  4

 

5

4

-      މައްސަލައިގެ އަދަދު 481   އާއި 720 އާ ދެމެދު

-      އަބާދީ  10001 އާއި 15000 ދެމެދު

-      އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބަދަލުވާ ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހުސް މަޤާމެއް ނެތުން

-       120X  6

-       2500X  6

 

6

5

-      މައްސަލައިގެ އަދަދު 721  އާއި 960  އާ ދެމެދު

-      އަބާދީ 15001އާއި 20000 ދެމެދު

-      އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބަދަލުވާ ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހުސް މަޤާމެއް ނެތުން

-       120X  8

-       2500X  8

 

 

ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށުގައި ހުންނަ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި 2 މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަގާމު އުފެއްދުން

 

-          ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއަށް ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށުގައި ހުންނަ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް 2 މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަގާމު އުފެއްދުމަށް ނިންމެވީ، ކޮންމެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއެއްގެވެސް ވެރިކަން ކުރާރަށުގައި ހުންނަ ކޯޓަކީ އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިތުރަށް އެ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ދާއިރާތައް ހަވާލުކުރުމާއި އެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ސަލާމާއި ޗުއްޓީ އަދި ޙާޟިރީގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓެމުގެ އިތުރުން ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޗުއްޓީ ނަގައިފިނަމަ ދެން އެކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އަތޮޅުގެ އެހެން ކޯޓަކުން އެ ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓަކު ގެނައުމުން އެގެންނަ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ހަވާލުވެ ހުންނަ ދާއިރާގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައިވެސް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެތީއެވެ.

 

އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބަދަލުވާ ރަށުގައި މަޤާމު އުފެއްދުން

 

-          އެއްފަސްކުރާ ރަށުގައި އިތުރު މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ މަގާމު ނެތްނަމަ އިސްތިސްނާ ހާލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަދަލުވާ ރަށުގައި އެބޭފުޅަކަށް މަގާމު އުފެއްދުމަށް ނިންމެވި ނަމަވެސް

އެޓޭޗްމަންޓް

241_20210825.pdf