ސަރކިއުލަރ /

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މަޤާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑު

20/07/2011

 

 

އުސޫލުގެ ދަށުން ހަމަޖެހޭ މަޤާމުގެ ޢަދަދު

ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އަދަދު

މިހާރު ހުރި މަޤާމުގެ އަދަދު

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

 

1

 

 

ވިލިމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

1

3

1

1

ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

2

1

1

1

ހއ. ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

3

0

1

1

ހއ. އުލިގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

4

0

0

1

ހއ. މޮޅަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

5

2

2

2

ހއ. ހޯރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

6

2

1

1

ހއ. އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

7

1

0

1

ހއ. ކެލާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

8

1

1

1

ހއ. ވަށަފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

9

2

2

2

ހއ. ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

10

1

1

1

ހއ.ފިއްލަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

11

1

0

1

ހއ. މާރަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

12

1

1

1

ހއ. ތަކަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

13

1

1

1

ހއ. އުތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

14

1

1

1

ހއ. މުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

15

1

1

1

ހއ.ބާރަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

16

1

1

1

ހދ. ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

17

1

0

1

ހދ. ފިނޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

18

1

0

1

ހދ. ނައިވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

19

1

1

އެޓޭޗްމަންޓް

240_20210825.pdf