ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

03/12/2019

1.     ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ، އޯޝަންލީޑް، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ހައިލަމް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 02 ޑިސެންބަރު 2019 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވެފައިވުން

2.     ކ. ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ފިޔޯރީ، މާވެހި، އަލްއުސްތާޛު ޢައިނާން ޢަލީ މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 02 ޑިސެންބަރު 2019 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވެފައިވުން

3.     ރ. މާކުރަތު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި މާކުރަތު، ޖަވާހިރުމާގެ، އަލްއުސްތާޛު ޢަދުނާން ޙުސައިން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 03 ޑިސެންބަރު 2019 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވެފައިވުން

އެޓޭޗްމަންޓް

230_20210825.pdf