ސަރކިއުލަރ /

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

02/09/2020

 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރި ބޭފުޅުން 02 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ. އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަކުރެއްވި ބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި ދެންނެވިފައި އެވަނީއެވެ. 

1-      ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް މާލެ، މ. ގުލްޝަން އަލްއުސްތާޛާ ދީބާނާޒް ފަހުމީ

2-      ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ސ. ހުޅުދޫ، ހެޕީޑްރީމް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މިޞްބާޙް

އެޓޭޗްމަންޓް

200_20210825.pdf