ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

27/02/2020

 

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ބްލޫލައިޓް / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ، އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ދީދީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 27 ފެބްރުއަރީ 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާތީ  އެކަން އެންގީމެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

156_20210823.pdf