ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

25/05/2021

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި ވ. ފެލިދޫ، ވިނަރެސް، އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 24 މޭ 2021 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

133_20210823.pdf