ސަރކިއުލަރ / ދާއިމީ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ނެތް ރަށަކަށް ދާއިމީ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ޢައްޔަންކުރުމުން ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތައް ދާއިމީ މެޖިސްޓްރޭޓާއި ޙަވާލުކުރެއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

ދާއިމީ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ނެތް ރަށަކަށް ދާއިމީ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ޢައްޔަންކުރުމުން ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތައް ދާއިމީ މެޖިސްޓްރޭޓާއި ޙަވާލުކުރެއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

15/06/2021

ދާއިމީ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ނެތް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއް ވަގުތީގޮތުން އެހެން މެޖިސްޓްރޭޓަކާ ޙަވާލުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ ކޯޓަށް ދާއިމީ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ޢައްޔަންކުރުމުން ވަގުތީގޮތުން އެކޯޓު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ބައްލަވަމުންގެންދެވި މައްސަލަތައް ޙަވާލުކުރެއްވުމުގައި ނުވަތަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގައި އެކި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާތީ، އެއުޞޫލު އެއްގޮތްކުރުމުގެ ގޮތުން، ދާއިމީ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ނެތް ރަށަކަށް ދާއިމީ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ޢައްޔަންކުރުމުން، ކުރިން އެ ކޯޓާ ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުވެހުންނެވި މެޖިސްޓްރޭޓް ބައްލަވަމުން ގެންދެވި މައްސަލަތައް އަލަށް ޢައްޔަންކުރާ ދާއިމީ މެޖިސްޓްރޭޓާ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

123_20210823.pdf