ސަރކިއުލަރ /

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

23/08/2018

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން 29 އޮކްޓޫބަރު 2018 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޢައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ.

1.    އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް އައްޑޫސިޓީ، މަރަދޫ ޒެފެއަރ، އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ. 

2.    ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި ވިލިނގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް އައްޑޫސިޓީ، މަރަދޫ އެށެވެލި، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އިޙްސާން 

3.    ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ކޮޅުމަޑުލު، ތިމަރަފުށި ނަރުގިސްވިލާ، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޔަސަޢު. 

4.    އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ދިގުރަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި، ދިގުރަށް އަސަރީގެ، އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އަޙްމަދު. 

5.    މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި، ފިޔޯރީ މާވެހި، އަލްއުސްތާޛު ޢައިނާން ޢަލީ މުޙައްމަދު. 

6.    މާލެއަތޮޅު ގުޅީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި، ފިޔޯރީ ނާރެސް އަލްއުސްތާޛު ޙައްމާދު ނަސީމް ޢަލީ. 

7.    ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި ދަރަނބޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި، ނިލަންދޫ މޯނިންގްސަން، އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ހަބީބު. 

8.    ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ހުޅުދެލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރި، ހުޅުދެލި ތުޑީގެ، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝާހް.  

9.    ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ފުވައްމުލައް، ހޯދަޑު. ގޮފި، އަލްއުސްތާޛާ މުލްޙާ ޢަލީ. 

10. މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި، މަގޫދޫ އަތިރީގެ، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޙަމްޒާ. 

11. މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި ދުވާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި، ދަރަވަންދޫ ރޯޒްމީޑް، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު. 

12. ހައްދުންމަތި ގަން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ހައްދުންމަތި، ދަނބިދޫ ފިނިހިޔާގެ، އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ފާއިޒު. 

13. މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި އަލިފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި، އަލިފުށި މާތިލަ، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޒާހިރު 

14. މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި ފޯކައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި، ފޯކައިދޫ ފަޒާ، އަލްއުސްތާޛު ޙަމްދޫން ރަޝީދު. 

15. މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ. 5831 އަލްފާޟިލް އާދަމް ސަޢީދު މޫސާ.

އެޓޭޗްމަންޓް

111_20210823.pdf