އިޢުލާން / އިންޓާރންޝިޕް ފުރުޞަތު

އިންޓާރންޝިޕް ފުރުޞަތު

28/02/2023

މި ކޮމިޝަނުން ތިރީގައިވާ ދާއިރާއިން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. 


ދާއިރާ: ކޮމިޝަން ބިއުރޯ/މީޑިއާ

ބޭނުންވާ އަދަދު: 01 (އެކެއް)

އިންޓާރންޝިޕް އެލަވަންސް: މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް -/250 ރުފިޔާ

ސުންގަޑި: 9 މާރިޗު 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-02-28_Iulaan 06_Internship Bureau.pdf