އިޢުލާން / ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

10/03/2024

މި ކޮމިޝަނަށް ތިރީގައިވާ ލައިސެންސްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. 

Qty
Description
56
Microsoft 365 Business Basic Subscription Renewal - Annual (for 1 year) 
01
Power BI pro Subscription Renewal - Annual (for 1 year) 
ވީމާ، މި ކޮމިޝަނަށް މަތީގައިވާ ލައިސެންސްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 17 މާރިޗު 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް ކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. ކޯޓޭޝަންގައި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ އަގާއި މުއްދަތު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 14 މާރިޗު 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގެ 12:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

07  މާރިޗު  2024  

26 ޝަޢުބާން 1445