އިޢުލާން / ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

21/02/2024

ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

މި ކޮމިޝަނަށް ތިރީގައިވާ ލައިސެންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. 

Qty
Description
05
Windows Server Standard 2022 License
ވީމާ، މި ކޮމިޝަނަށް މަތީގައިވާ ލައިސެންސް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 29 ފެބްރުވަރީ 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް ކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. ކޯޓޭޝަންގައި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ އަގާއި މުއްދަތު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 27 ފެބްރުވަރީ 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ގެ 12:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

                  20 ފެބްރުވަރީ 2024

10 ޝަޢުބާން 1445

 

                                           

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2024-02-20_Iulaan_09_ WINDOWS SERVER LICENSE.pdf