އިޢުލާން / މި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އެޑޯބް އެކްރޯބެޓް ޕްރޯ ފޮރ ޓީމްސް ލައިސަންސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

މި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އެޑޯބް އެކްރޯބެޓް ޕްރޯ ފޮރ ޓީމްސް ލައިސަންސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

26/02/2024

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އެޑޯބް އެކްރޯބެޓް ޕްރޯ ފޮރ ޓީމްސް ލައިސަންސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، މި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އެޑޯބް އެކްރޯބެޓް ޕްރޯ ފޮރ ޓީމްސް ލައިސަންސް  ސަޕްލައިކޮށްދޭން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ހުޅުވާލަމެވެ. 

މި ކޮމިޝަންނަށް ބޭނުންވާ އެޑޯބް އެކްރޯބެޓް ޕްރޯ ފޮރ ޓީމްސް ލައިސަންސް ސައިޕްލައިކޮށްދޭން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި އިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓް ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި އެއްގޮތަށް ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު 05 މާރިޗް 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ކޮމިޝަނަށް (ހ.ސަކީނާމަންޒިލް / މެދުޒިޔާރަތްމަގު) އަށް ހާޒިރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުވުން އެދެމެވެ. ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންނަމަ 04 މާރިޗް 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ގެ 12:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

22 ފެބްރުއަރީ 2024

12 ޝަޢުބާން 1445

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2024-02-21_InformationSheet_Adobe Acrobat Pro For Teams.pdf