އިޢުލާން / ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީންނަށް އެ ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީންނަށް އެ ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

01/09/2022

މި މަޤާމަކީ ފެމިލީ ކޯޓަށް ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ، އެ ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުޞަތެކެވެ.

 

ސުންގަޑި: 2022 ސެޕްޓެންބަރު 11 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން އެކަން މިކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ އީމެއިލް (admin@jsc.gov.mv) ފޮނުވުމުން ކޮމިޝަނަށް ބަލައި ގަންނާނެއެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-08-30-Iulan_FamilyChJ_20.pdf