އިޢުލާން / ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

15/08/2022

މަޤާމު: ޤާޟީ

ކޯޓު:  ސިވިލް ކޯޓު

ޤާޟީން ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް)

އަސަސީ މުސާރަ (މަހަކު): 30,000.00 ރުފިޔާ

ލިވިންގ އެލަވަންސް (މަހަކު): 15,000.00 ރުފިޔާ

ރިސްކް އެލަވަންސް (މަހަކު):   1،650.00 ރުފިޔާ

މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް:     ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/13 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިބިދެވޭނެއެވެ.

ފޯނު އެލަވަންސް:     ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިބިދެވޭނެއެވެ.

 

ސުންގަޑި: 29 އޮގަސްޓް 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް (admin@jsc.gov.mv) ފޮނުވުމުން ފޯމް ބަލައިގަންނާނެއެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-08-15-CivilCourt_16.pdf