އިޢުލާން / ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

07/07/2022

މަޤާމު:  ޤާޟީ

ކޯޓް: ކްރިމިނަލް ކޯޓް

އަސާސީ މުސާރަ (މަހަކު): 30,000.00 ރުފިޔާ

ލިވިންގ އެލަވަންސް (މަހަކު): 15,000.00 ރުފިޔާ

ރިސްކް އެލަވަންސް (މަހަކު): 3,300.00 ރުފިޔާ

މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް: ޤާނުނު ނަންބަރު 2010/13 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިބިދެވޭނެއެވެ.

ފޯނު އެލަވަންސް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިބިދެވޭނެއެވެ.

 

* ސުންގަޑި: 10 އޮގަސްޓް 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް (admin@jsc.gov.mv) ފޮނުވުމުން ފޯމް ބަލައިގަންނާނެއެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-07-07-CriminalCourt_15.pdf