އިޢުލާން / އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމާގުޅޭ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމާގުޅޭ

11/08/2021