ޚަބަރު / ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ނިންމުން

ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ނިންމުން

19/12/2022

ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިޙްތިޞާސުން ބޭރުން ކައިވެންޏެއް ކޮށްދީފައިވާ އަދި އެ ކައިވެނި ކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލައެއް، ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ގޮތުގައި ބެލުމަށް 2022 ޑިސެމްބަރު 07 ވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 88 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާ، މި މައްސަލަ ބެލުމަށް ކޮމިޓީއެއްވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-12-19_PR_Massalabelumah_Faththah_l.Gan (1).pdf