ޚަބަރު / ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޝުޢައިބް ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުން

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޝުޢައިބް ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުން

19/10/2022

"އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ސިއްޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު"ގެ ދަށުން ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޝުޢައިބް ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ، ސިއްޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އަމިއްލައަށް އެދިލެއްވުމާ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށްދެވުމަށް 2022 އޮކްޓޫބަރު 16 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމިޝަންގެ 72 ޖަލްސާގައި ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

އަލްއުސްތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ އަކީ 1999 ޖޫން 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފަނޑިޔާރެކެވެ. އަލްއުސްތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވަނީ 2011 މާރިޗު 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވިއިރު ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމުގައި 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަލްއުސްތާޛު ޝުޢައިބް ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވާފައިވަނީ 22 ނޮވެންބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-10-19_PR_Shuaib_retirement.pdf