ޚަބަރު / ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އާދަމް ސ.މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އާދަމް ސ.މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

02/10/2022

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2020/R-117 (ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންއައި ކޯޓާ އެއް ދަރަޖައެއްގެ އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން، ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އާދަމް، ސ.މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުގެ މިއަހަރުގެ 63 ވަނަ ޖަލްސާގައި ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މިފަދައިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން 2022 އޮކްޓޫބަރު 02 އިން ފެށިގެން އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އާދަމް، ސ.މަރަދޫފޭދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-09-29_Transfer_Ahmed_Adam.pdf