ޚަބަރު / ރ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޞާދިޤު ރ.ދުވާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ނިންމުން

ރ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޞާދިޤު ރ.ދުވާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ނިންމުން

02/10/2022

ރ.ދުވާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވުން އެދި އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޞާދިޤު މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވުމާއެކު، އަދި މި ކޮމިޝަނުން 2021 ނޮވެންބަރު 14 ވަނަ ދުވަހު ނިންމި ނިންމުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ރ.ދުވާފަރުގައި ހުންނަވައިގެން، ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ހުރަހެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޞާދިޤު ރ.ދުވާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށާއި އަދި ރ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނީވެސް އެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ފެންނަކަމަށް މިއަހަރުގެ 66 ވަނަ ޖަލްސާގައި ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މިފަދައިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން 2022 އޮކްޓޫބަރު 02 އިން ފެށިގެން އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޞާދިޤު، ރ.ދުވާފަރު ކޯޓަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-09-29_Transfer_Sadiq (1).pdf