ޚަބަރު / ނ.ވެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު ސަޢީދު ޢަލީ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުން

ނ.ވެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު ސަޢީދު ޢަލީ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުން

05/09/2022

ނ.ވެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު ސަޢީދު ޢަލީ، 06 ސެޕްޓެންބަރު 2022 އިން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި މިއަދު (05 ސެޕްޓެމްބަރު 2022) ކޮމިޝަނަށް ސިޓީ ފޮނުއްވާފައެވެ. 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-09-05_Ahmed_Ali_Saeed_isthiufaa (1).pdf