ޚަބަރު / 03 ސެޕްޓެމްބަރު 2011 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ނޫހުގައި ” ފަނޑިޔާރުން ހުކުމްކުރަނީ ހިތުހުރިގޮތަކަށް، ހަމައަކަށް އެޅުވޭނީ ރައްޔިތުން ނުކުމެގެން: އިބުރާ” މި ސުރުހީގެ ދަށުން ލިޔެފައިވާ ޚަބަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެޑްވައިޒަރު އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް އިސްމާއިލް ދައްކާވާފައިވާ ކަމަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކަތާ ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެކަންބައްލަވައި ތަޚުޤީގުކޮށްދެއްވުމަށް އެފަރާތަކުގައި އެދުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

03 ސެޕްޓެމްބަރު 2011 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ނޫހުގައި ” ފަނޑިޔާރުން ހުކުމްކުރަނީ ހިތުހުރިގޮތަކަށް، ހަމައަކަށް އެޅުވޭނީ ރައްޔިތުން ނުކުމެގެން: އިބުރާ” މި ސުރުހީގެ ދަށުން ލިޔެފައިވާ ޚަބަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެޑްވައިޒަރު އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް އިސްމާއިލް ދައްކާވާފައިވާ ކަމަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކަތާ ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެކަންބައްލަވައި ތަޚުޤީގުކޮށްދެއްވުމަށް އެފަރާތަކުގައި އެދުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

05/09/2011

03 ސެޕްޓެމްބަރު 2011 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ނޫހުގައި ” ފަނޑިޔާރުން ހުކުމްކުރަނީ ހިތުހުރިގޮތަކަށް، ހަމައަކަށް އެޅުވޭނީ ރައްޔިތުން ނުކުމެގެން: އިބުރާ” މި ސުރުހީގެ ދަށުން ލިޔެފައިވާ ޚަބަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެޑްވައިޒަރު އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް އިސްމާއިލް ދައްކާވާފައިވާ ކަމަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކަތާ ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެކަންބައްލަވައި ތަޚުޤީގުކޮށްދެއްވުމަށް އެފަރާތްތަކުގައި ދެންނެވުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފިއެވެ.

މިގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވީ 4 ސެޕްޓެމްބަރ 2011 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މިކަމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ބެއްވި ކުއްލި ޖަލްސާއެއްގައި ބައިވެރި ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް