ޚަބަރު / ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ހަމަޖައްސަވައިފި

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ހަމަޖައްސަވައިފި

24/04/2012

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ ނާއިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ހަމަޖައްސަވާފައި ހުންނަވާ، ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

އިއްޔެ ބޭއްވުނު ކޮމިޝަންގެ މިއަހަރުގެ 43 ވަނަ ބައްދަލުމުގައި މި މަޤާމަށް ޢަބްދުﷲ ދީދީ ހޮއްވެވީ، އެމަޤާމަށް ކުރިމަތި ލުމަށް އިއްޔެ ޖަލްސާގައި ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން، ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު، ޢަބްދުﷲ ދީދީގެ ނަން ހުށަހަޅުއްވައި، އެނަމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަލީމް (ރޭނިސް ސަލީމް) ތާއިދު ކުރެއްވުމުން، އަދި އެކަމަށް ޢަބްދުﷲދީދީ އިޢުތިރާޒު ނުކުރެއްވުމުން، މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ސިއްރު ވޯޓުންނެވެ. އެގޮތުން މި ޖަލްސާގައި ޢަބްދުﷲ ދީދީ ކޮމިޝަންގެ ނާއިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ، ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 07 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް އިތުރު އެހެން މެންބަރަކު ކުރިމައްޗެއް ނުލައްވައެވެ. އަދި އިތުރު މެންބަރެއްގެ ނަމެއް ހުށަހެއްވެސް ނޭޅެއެވެ. ކޮމިޝަންގެ ނާއިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމުގައި ކުރިން ހުންނެވީ، އޭރުގެ ބަންޑާރަނާއިބު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް