ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ޝަކުވާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ކްލަސްޓަރ މެޕް ގުޅުއްވާ
ކުރީގެ ރައީސުން
04 ސެޕްޓެންބަރު 2008 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2008) ތަސްދީޤް ކުރެވުނު ފަހުން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން
އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން

13 ނޮވެންބަރު 2019 - 27 މޭ 2024

ހައިސިއްޔަތު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް

10 ޖުލައި 2017 - 13 ނޮވެންބަރު 2019

ހައިސިއްޔަތު
އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ފިޔަވައި ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެކޯޓުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙަންމަދު

21 ޖަނަވަރީ 2015 - 09 ޖުލައި 2017

ހައިސިއްޔަތު
އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ފިޔަވައި ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެކޯޓުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު
އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙަންމަދު އަބްދުﷲ

31 އޮގަސްޓު 2010 - 13 ޖަނަވަރީ 2015

ހައިސިއްޔަތު
އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ފިޔަވައި ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެކޯޓުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު
އަލްއުސްތާޛު މުޖްތާޒު ފަހުމީ

11 މާރިޗު 2010 - 10 އޮގަސްޓު 2010

ހައިސިއްޔަތު
އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ފިޔަވައި ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެކޯޓުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު
އަލްއުސްތާޛު އަބްދުލްޣަނީ މުޙަންމަދު

27 ޖުލައި 2009 - 21 ޖަނަވަރީ 2010

ހައިސިއްޔަތު
ހައިކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެ ކޯޓުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު
އަލްފާޟިލް ޙަސަން އަފީފް

11 ޖަނަވަރީ 2009 - 5 އެޕްރީލް 2009

ހައިސިއްޔަތު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރު
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު

06 ސެޕްޓެންބަރު 2008 - 11 ނޮވެންބަރު 2008

ހައިސިއްޔަތު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެމަޖިލީހުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު