ފަނޑިޔާރުން ސަރކިއުލަރ ޝަކުވާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ޑައުންލޯޑްސް ކްލަސްޓަރ މެޕް ގުޅުއްވާ
އިދާރީ ވެރިން

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އިސް ވެރިން

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނަދާ ޙުސައިން

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝިޢުފާ ޞާދިޤް

ޑިރެކްޓަރ

ކޮމިޝަން ބިއުރޯ

އަލްއުސްތާޛާ ޒޫނާ މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

ޖުޑީޝަލް ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް

އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޛަހީން

ޑިރެކްޓަރ

ލީގަލް، ކޮމްޕްލެއިންސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަންސް

އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ޢުމަރު

ޑިރެކްޓަރ

ކޯޕަރޭޓް އެންޑް ސަޕޯޓް ސަރވިސަސް