ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު / ވ.ޖުޑިޝަލް ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

ވ.ޖުޑިޝަލް ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

07/03/2023

schedule މުއްދަތު ހަމަވެފައި

 • އިއުލާން ނަންބަރު: (IUL)195-C/195/2023/15
 • މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން: މިހާރުވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ކޯޓު
 • ބޭނުންވާ އަދަދު: 1
 • މުސާރަ: 23150
 • މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހް: 21/03/2023 12:00:pm

މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތަކީ ވ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ކޯޓެއްގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ނުވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓް ނުވަތަ ދާއިރާ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތަކަށްވުން.

އިއުލާން ޓައިމްލައިން

 1. ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލުން

  07-03-2023

  2023-03-06_IULAN-15_V.Judicial Dhairaa.pdf
 2. ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ހަމަވުން

  21-03-2023

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2023-03-06_IULAN-15_V.Judicial Dhairaa.pdf