ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުސަތު / ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

10/01/2023

schedule މުއްދަތު ހަމަވެފައި

 • އިއުލާން ނަންބަރު: (IUL)195-C/195/2023/1
 • މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކޯޓު: ކްރިމިނަލް ކޯޓު
 • ބޭނުންވާ އަދަދު: 2
 • މުސާރަ: 48300
 • މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހް: 24/01/2023 12:00:pm

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަހަޅުއްވާނީ 24 ޖަނަވަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން  މި ކޮމިޝަނުގެ ފަހިރެސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. ފަހިރެސް ޕޯޓަލްގެ ލިންކް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

https://apply.jsc.gov.mv

އިއުލާން ޓައިމްލައިން

 1. ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލުން

  10-01-2023

 2. ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ހަމަވުން

  24-01-2023

 3. ކެންޑިޑޭޓުން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުން

  01-02-2023

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-01-10-CC_IUL-01.pdf