ފަނޑިޔާރުންގެ ޤަވާއިދު / ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ގަވާއިދު – 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ހިމަނާފައި (ބާޠިލްކުރެވިފައި)

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ގަވާއިދު – 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ހިމަނާފައި (ބާޠިލްކުރެވިފައި)

22/11/2022

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ގަވާއިދު – 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ހިމަނާފައި (ބާޠިލްކުރެވިފައި)